TIN TỨC
Bia Sagota đạt giải thưởng quốc tế World Beer Awards 2017

SAGOTA PURE chiến thắng tại Giải thưởng bia thế giới World Beer Awards 2019

SAGOTA THẮNG LỚN TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH BIA CHÂU Á (ASIA BEER CHAMPIONSHIP) 2019

                                    »Xem tất cả
  CHỨNG NHẬN
  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Bạn thấy website cần có thêm thông tin gì?
Tin hoạt động của Tập đoàn
Thông tin về sản xuất
Tuyển dụng online
   
  TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
  LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập : 836902
 TIN CỔ ĐÔNG » Thông tin cổ đông

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông năm 2010

Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------o0o------------


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BÌNH TÂY

  1. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây;
  2. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nhước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  3. Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội.

 

Hôm nay, ngày 08  tháng 05 năm 2010 tại Phòng họp lầu 01, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây năm 2010 chúng tôi gồm:
- Ông Văn Đình Tứ                     - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo  - Thành viên
- Bà Phạm Thúy Hà                   - Thành Viên, thư ký.
Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây năm 2010, thu được kết quả như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
2.6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:


Sản lượng

166,7

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.114.094

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.332.576

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

235.021

Triệu VND

Chia cổ tức

50

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

8.308

VND

Quỹ khen thưởng

3

% LNST

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010


Sản lượng

155,5

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.188.300

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.412.231

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

275.315

Triệu VND

Chia cổ tức

19

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

9.753

VND

Quỹ khen thưởng

5

% LNST

2.6.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
2.6.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Chi phí HĐQT và BKS: + Năm 2009: 1,092 tỷ đồng (0,32% Lợi nhuận trước thuế TNDN)
+ Kế hoạch năm 2010: 0,5% Lợi nhuận trước thuế TNDN.
2.6.4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2009.
- Trích lập quỹ:            + Bổ sung quỹ phát triển SXKD                : 29.846.036.149 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST       : 23.502.072.327 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST        : 11.751.036.163 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST  : 7.050.621.698 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 50%
- Trích thưởng người lao động 6.065.562.966 đồng (do vượt kế hoạch)
2.6.5. Thông qua Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010
- Trích lập quỹ:            + Bổ sung quỹ phát triển SXKD                : 22.322.837.809 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST       : 27.531.499.964 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST        : 13.765.749.982 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST  : 13.765.749.982 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 19%, nếu năm 2010 tình hình SXKD thuận lợi Hội đồng quản trị được quyết định mức chia cổ tức cao hơn.
- Trích thưởng 20% trên phần LNST vượt kế hoạch để động viên khen thương cho người lao động và ban điều hành.
2.6.6. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống” “mua bán bả hèm bia”. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Pháp lý thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 - Bộ Tài Chính.
2.6.7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán: năm tài chính 2009 là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VA KIỂM TOÁN NAM VIỆT. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán năm tài chính 2010.
2.6.8. Thông qua tờ trình niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom
- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây trên sàn chứng khoán Upcom.
- Uỷ quyền Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom theo quy định của pháp luật hiện hành.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra 85 phiếu; đại diện 26.364.973 CP;
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 85phiếu; đại diện 26.364.973 CP;
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 85 phiếu; đại diện 26.364.973  CP;
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 0  phiếu; đại diện 0 CP;
chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả biểu quyết
2.1 Thông qua Báo cáo kế quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.4 Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2009.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.5 Thông qua Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.6 Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    90,2% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:           9,8% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Sửa đổi điều lệ Công ty.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
27. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán:
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.8 Thông qua tờ trình niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây Quyết định thông qua các nội dung tại mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2010 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây.

THƯ KÝ

 

PHẠM THỊ THÚY HÀ

TRƯỞNG BAN

 

VĂN ĐÌNH TỨ

 

 

THÀNH VIÊN

   

Bạn có thể dowload file đính kèm tại đây Ở đây
Các tin cổ đông khác
Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán năm 2019 (Ngày  30/08/2019)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018 (Ngày  29/06/2019)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Ngày  18/06/2019)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI VÀ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN (Ngày  07/06/2019)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày  07/06/2019)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày  04/06/2019)
Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Ngày  15/05/2019)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Ngày  12/04/2019)
Phiếu đăng ký thông tin cổ đông (Ngày  14/01/2019)
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II/2018 (Ngày  14/01/2019)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH (Ngày  24/10/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN (Ngày  20/09/2018)
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG PHỤC VỤ VIỆC CẤP SỔ CỔ ĐÔNG MỚI SAU SÁP NHẬP (Ngày  10/09/2018)
Đề nghị chuyển cổ tức bằng chuyển khoản (Ngày  24/08/2018)
Chuyển nhượng cổ phiếu (Ngày  24/08/2018)
Giấy đề nghị cấp lại sổ cổ đông (Ngày  24/08/2018)
THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP (Ngày  16/08/2018)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (Ngày  08/08/2018)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 / 2018 (Ngày  23/07/2018)
Giấy phép đăng ký kinh doanh cấp đổi lần 8 (Ngày  10/07/2018)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ngày  28/06/2018)
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY (Ngày  26/06/2018)
TÀI LIỆU ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ngày  15/06/2018)
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Ngày  12/06/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY (Ngày  12/04/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 (Ngày  02/04/2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (Ngày  21/03/2018)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2017 (Ngày  01/02/2018)
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 (Ngày  12/08/2017)
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Ngày  26/07/2017)
Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2016 (Ngày  20/05/2017)
THÔNG TIN MÃ VẠCH (Ngày  28/04/2017)
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày  17/04/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày  05/04/2017)
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày  30/03/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 (Ngày  27/03/2017)
Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2016 (Ngày  12/01/2017)
Quyết định chia cổ tức đợt 1 năm 2016 (Ngày  15/09/2016)
Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 (Ngày  12/05/2016)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2016 (Ngày  11/05/2016)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016 (Ngày  11/05/2016)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Ngày  27/04/2016)
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 (Ngày  27/04/2016)
Thư mời và giấy xác nhận Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 (Ngày  27/04/2016)
Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  04/01/2016)
Quyết định chia cổ tức đợt 2 năm 2015 (Ngày  25/12/2015)
Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 (Ngày  27/05/2015)
Biên Bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 (Ngày  23/04/2015)
Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây năm 2015 (Ngày  23/04/2015)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây năm 2015 (Ngày  23/04/2015)
Giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Ngày  06/04/2015)
Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Ngày  06/04/2015)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 (Ngày  03/04/2015)
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán (Ngày  01/04/2015)
Báo cáo tài chính cho năm tài chình kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán (Ngày  31/03/2015)
Quyết định ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 (Ngày  10/01/2015)
Báo cáo kết quả chào mua công khai (Ngày  11/12/2014)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (Ngày  14/10/2014)
Nghị quyết chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (Ngày  26/09/2014)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (Ngày  15/07/2014)
Quyết định tạm ứng Cổ tức đợt 1 năm 2014 (Ngày  13/07/2014)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (Ngày  08/07/2014)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (Ngày  08/07/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (Ngày  01/07/2014)
Quyết định triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014 (Ngày  19/06/2014)
Chương trình Đại hội Đồng Cổ đông 2014 (Ngày  19/06/2014)
Giấy mời Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014 (Ngày  19/06/2014)
Gấy ủy quyền hoặc tham dự Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014 (Ngày  19/06/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (Ngày  01/04/2014)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán (Ngày  31/03/2014)
Báo cáo thường niên năm 2013 (Ngày  15/01/2014)
Ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 (Ngày  25/12/2013)
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông 2013 (Ngày  03/09/2013)
Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông 2013 (Ngày  03/09/2013)
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2013 (Ngày  26/08/2013)
Thư mời Đại hội đồng Cổ đông 2013 (Ngày  26/08/2013)
Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (Ngày  26/08/2013)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2013 (Ngày  22/08/2013)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 (Ngày  02/07/2013)
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (Ngày  01/07/2013)
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  02/04/2013)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (Ngày  15/01/2013)
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 (Ngày  12/12/2012)
Thủ tục cấp lại sổ cô đông bị mất/hư hỏng (Ngày  22/10/2012)
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (Ngày  10/08/2012)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2012 Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  27/04/2012)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2012 Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  27/04/2012)
Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Chương trình đại hội đồng cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Giấy mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty Cồ phần bia Sài Gòn Bình Tây đã được kiểm toán (Ngày  22/03/2012)
Tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 (Ngày  26/11/2011)
Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  14/09/2011)
Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 (Ngày  15/08/2011)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  14/04/2011)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  14/04/2011)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  13/04/2011)
Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  13/04/2011)
Quyết định triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 (Ngày  05/04/2011)
Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  05/04/2011)
Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  05/04/2011)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây đã được kiểm toán (Ngày  22/02/2011)
Giấy đề nghị chuyển trả cổ tức (Ngày  21/02/2011)
Quyết định của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây về việc tạm ứng cổ tức đợt II năm 2010 (Ngày  31/12/2010)
Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2010 đến 30/9/2010 đã được soát xét. (Ngày  23/12/2010)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Ngày  27/11/2010)
Nghị quyết Đại hội Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược (Ngày  16/08/2010)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2010 (Ngày  30/06/2010)
Nghị quyết Đại hội Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng (Ngày  30/06/2010)
Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  24/05/2010)
Tài liệu quản trị nội bộ Công ty theo ISO (Ngày  20/05/2010)
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2010 (Ngày  08/05/2010)
Báo cáo thường niên tổng kết 2009 (Ngày  08/05/2010)
Biên bản đại hội cổ đông năm 2010 (Ngày  08/05/2010)
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông năm 2010 (Ngày  08/05/2010)
Chương trình đại hội cổ đông năm 2010 (Ngày  08/05/2010)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán (Ngày  25/03/2010)
Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty (Ngày  01/04/2008)
Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  01/04/2008)
   
Quay lại       Đầu trang